Partnere


lithuaniaflagimagezispb-logo

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (ZISPB)

Prosjektledelse og koordinator VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (ZISPB). ZISPB er initiativtaker til prosjektet, og er et privat non profit selskap.

Hovedformålet med ZISPB er å lage, tilpasse og implementere innovative sosiale og pedagogiske tiltak og prosjekter knyttet til formell og ikke-formell utdanning både til fagfolk og ulike målgrupper.
Organisasjonen utvikler og implementerer ulike prosjekter, tiltak og tiltak på både nasjonalt, lokalt og transnasjonalt nivå, i samarbeid med formelle og ikke-formelle utdanningstilbydere , forskningssentre , foreninger, frivillige organisasjoner, sosiale organisasjon, SMB, treningssentre, lokale institusjoner, offentlige tjenester , skoler, etc.

Tjenestene tilbys ulike målgrupper: ofre for vold, (ex) lovbrytere, sosiale risikofamilier, ungdom, frivillige, sosialarbeidere, partene i arbeidslivet , funksjonshemmede, etc. Tjenester som tilbys inkluderer:
– Utvikling og gjennomføring av lokale og internasjonale prosjekter hovedsakelig med sosialt ekskluderte målgrupper;
– Utvikling og akkreditering av ulike programmer for gjerningsmennene, sosionomer, sosialarbeidere, sykepleiere, frivillige, etc .;
– Organisering, gjennomføring og implementering av ulike sosiale tiltak og aktiviteter, konferanser, “round tables” møter etc. hovedsakelig innen arbeider med voldsutsatte og voldsutøvere, HR-ledelse, inkludering av sosialt vanskeligstilte, sårbare grupper (f.eks eldre, arbeidsledige , funksjonshemmede, etc.);
– Formidling av forskning, informasjon, rådgivning (råd), eksterne evalueringstjenester;
– Levering av opplæring.

ZISPB forsøker å skape eller tilpasse nye psykologiske tjenester og opplæring for ulike grupper av fagfolk som arbeider med sosialt ufordelaktige grupper ved å gi dem informasjon, rådgivning og pedagogiske aktiviteter; å initiere, delta og gjennomføre både lokale og internasjonale prosjekter innen sosialt arbeid, formell og ikke-formell utdanning; å forbedre ferdigheter, kompetanse og kunnskap til fagfolk og frivillige og gi dem metodisk støtte.
Organisasjonen har kompetanse i å vurdere og utvikle myke ferdigheter, utvikle og implementere nye læringsmetoder, samt utarbeidelse av nye strategier, metodiske materialer og programmer for ikke-formell utdanning for effektiv yrkesinnsetting. I tillegg er vi dyktige i pilot treninger, e-læring, akkreditering av programmer, kvalitetssikring, formidling og validiering, prosjektledelse, forskning, konferanser og arenaer, osv

ZISPB leverer opplæringstjenester for ofre for vold, (ex) lovbrytere, til gjerningsmennene om aggresjon, sinne anerkjennelse og ledelse: gjerningsmannens personlighet, mellommenneskelige relasjoner, konflikter, personlig ansvar, hvordan å uttrykke følelser (positive og negative), hvordan å gjenkjenne og håndtere det i passende og sosialt akseptable måter. Vår organisasjon benytter med suksess ulike teknikker som er vedtatt som beste praksis fra andre partnere og vi bruker dem i det daglige arbeidet med ofre for vold og gjerningsmenn: “Åstedet for den undertrykte” (forum teater, regnbue av begjær, usynlig teater, nedtrappingsteknikker, gatearbeidsmetoden, etc.).
Fortiden jobber ZISPB med 20 personer som har vært voldelige i sitt hjem.

Det er utviklet to opplæringsprogram (16 og 8 timers) for å jobbe med overgripere.

Opplæringen tar sikte på å endre den destruktive oppførselen til menn/kvinner, ved å benytte ulike intervensjonsmodeller for å beskytte ofret fra gjentatt vold. Temaer diskutert: gjerningsmannens personlighet, opprinnelse, betydningen av sinne, muligheter til å endre atferd, mellommenneskelige relasjoner, konflikter, manifestasjoner av vold, personlig ansvar, etc. Parallelt gis det psykososial støtte til voldsofrene.


swedenbiia_logga_

BIIA resource center (BIIA)

Organisasjonen arbeider for å få flere folk til å delta i det sosiale liv, arbeid og entreprenørskap. BIIA ressurssenter, finner du i Örebro County, Jämtland og Västra Götaland, Sverige. BIIA resurscentrum / BIIA ressurssenter er medlem i Winnet Sverige, en pådriver/organisasjon for en lik vekst der kvinner får mulighet til å delta i samfunnet på like vilkår. Vi har også i samarbeid med ulike foreninger, bedrifter og organisasjoner (for eksempel Föreningen Kvinna Skaraborg, Svensk-Litauiska Riksföreningen, etc.)

En av de nasjonale likestillingsmålene i Sverige, er frihet fra kjønnsbasert vold. Menns vold mot kvinner er en manifestasjon på at det er en ubalanse i maktforholdet mellom kvinner og menn. Menns vold mot kvinner forekommer i alle sosiale grupper og yrker. Mest vanlig er det at volden skjer i hjemmet hvor offeret er kjent med gjerningsmannen. Den svenske regjeringens arbeid de siste årene har fokusert på å forbedre og skjerpe lovgivning, iverksette forebyggende tiltak og å jobbe med at sårbare kvinner får bedre behandling. Vår organisasjon jobber med å implementere ulike prosjekter, samt støtter de initiativer som er igangsatt for å bidra til de nasjonale likestillingsmålene til Sverige.

Kompetanse og nettverk
BIIA ressurssenter har vært i jobbet for likestilling og like muligheter for kvinner og menn til å delta i det sosiale liv og arbeid siden 2006. BIIA ressurssenter er ett av de lokale og regionale kompetansenettverk som samhandler med andre aktører for å spre beste praksis og iverksette tiltak som fremmer redusert vold i hjemmet.

Interessenter
Krisesentre, menn for likestilling, kommunale sosialtjenesten og fylkes administrative styrer i ulike regioner av landet, som bidrar med ulike typer verktøy gjennom seminarer, nettsteder, felles internettportaler med kunnskap og nettverk, filmer og materialer som forklarer og utdanner.

Kompetanse og erfaring

Som driver av ikke-formell voksenopplæring innen BIIA ressurssenter, har vi kunnskap i familieterapi, behandling utdanning, og egen opplevelse av vold og løsninger, som kan brukes og formidles innenfor prosjektorganisasjoner og samarbeidspartnere.


flag_of_norway-svgfumn_png_logo1
Folkeuniversitetet Midt-Norge (FUMN)

Folkeuniversitetet (FU) er Norge største arrangør av voksenopplæring. FUMN er en non-profit organisasjon som har som formål å fremme livslang læring, likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter, og å styrke den enkeltes grunnlag for selvstendig arbeid og samarbeid med andre i sitt yrke og i samfunnet. Som et godkjent tilbyder av voksenopplæring etter lov om voksenopplæring, ønsker vi å være en selvstendig aktør for læring og et supplement til offentlig utdanning.

Vi mottar ikke offentlig støtte og har ingen eiere. Alle inntekter brukes til å videreutvikle vårt pedagogiske tilbud
FU er delt inn i ulike geografiske regioner. Regionen representert i dette prosjektet (Folkeuniversitetet Midt-Norge), er basert i Midt-Norge.
FUMN tilbyr både åpne og bedriftsinterne kurs, med både praktisk og teoretisk innhold. Kursene kan være på grunnleggende-, videregående- eller på universitetsnivå, eller kan tilbys som videreutdanning.
FUMN og dens yrkesfaglige avdeling har fokus på arbeidsmarkedskurs, herunder yrkesopplæring, jobb kurs, læreplasser og ulike opplæringstiltak. Avdelingen utvikler og implementerer spesielle kurs og opplæringsprogrammer etterspurt fra næringslivet eller offentlig sektor.


flag_of_iceland-svgsolstafirlogo
Solstafir

Sólstafir er en grasrotorganisasjon, stiftet av kvinner i Westfjords på Island. Organisasjonen startet sin virksomhet for 10 år siden, med ansatte som det meste av denne tiden jobbet som frivillige. Nylig har dette endret seg, og programmet vil være i stand til å jobbe mer effektivt med denne forandringen. Pr dato er det fire som jobber for Sólstafir, med å ivareta mishandlede kvinner som søker om hjelp. Ansvaret er delt mellom dem, og hver av dem har ansvarsoppgaver for organisasjonens daglige drift.

De som henvender seg til oss er fra alle lag i samfunnet. Vi hjelper alle som søker hjelp. De ansatte kommer også fra alle lag. De har ulik bakgrunn og erfaringer, men alle av dem har til felles at de selv har opplevd bruk av vold eller seksuell misbruk. Hovedformålet er å skape en “sikker sone” for kvinner som ønsker å finne seg selv igjen etter å ha blitt brutt ned av en overgriper. Vi lar dem føle seg som overlevere, ikke ofrene, og lede dem til å fokusere på sine sterke sider og bruke det til å bygge egen selvfølelse.

Tjenesten er multifunksjonelle. Organisasjonen tilbyr individuelle samtaler, støtte grupper, forelesninger og workshops. Alt har fungert svært godt for organisasjonen og de som bruker det, men vi er alltid villige til å gjøre våre tjenester bedre og med å få mer “kjøtt på beina”.

Solstafir deler fasiliteter med en familieterapeut og en psykiater. Organisasjon leier en liten leilighet med alle nødvendige fasiliteter inklusive møterom, kontor og terapi rom. I området er det rundt 4500 mennesker som kan bruke tjenesten vår, og de siste årene har Solstafir hatt rundt 30 kunder per år.

Organisasjonens inntekter kommer for det meste fra offentlige tilskudd og støtte fra andre.