Nyheter

Projektmöte i Island.

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras tillsammans med partner från Norge, Sverige och Island implementerar projektet ”Nordiskt-Baltiskt samarbete i skapandet av ett innovativt utbildningsprogram för vuxnautbildare för att arbeta med förövare, kvinnor och barn som drabbats av våld i hemmet”.

Partners tror på tanken att för att bidra till att lösa problemet med våld i hemmet är det nödvändigt att inte bara arbeta med utsatta av våld i hemmet utan även med förövarna. Medan specialister som arbetar med dessa grupper behöver effektiva verktyg för att hjälpa dem.

Förra veckan (13-15 september) träffades partners i en vacker stad med namnet Ísafjörður. Vi var värd Solstafir. Partners har diskuterat utarbetandet av träningsprogrammet, dess struktur.

Vår organisation planerar att förbereda ett kvalifikationsutvecklingsprogram för sociala arbetare som ofta är de första som ser problem i familjen, men kanske inte har tillräcklig kunskap för att hjälpa dem.

Vi planerar att få programmet avslutat våren 2018. En grupp sociala arbetare kommer att bli inbjudna att testa det skapade programmet.

 


NORDPLUS Partners möte i Sverige.

Projektet ”nordisk-baltisk samverkan för att skapa ett innovativt utbildningsprogram för vuxnautbildare att arbeta med förövare, kvinnor och barn som drabbats av våld i nära rellationer” har nästan nått halvvägs och den här gången träffades partners från Sverige, Norge, Island och Litauen i Skövde (Sverige). Mötet hölls i 3 dagar. De första två dagarna var huvudsakligen avsedda för träning och sista dagen – att komma överens om administrativa saker (tidtabeller, saker som fortfarande saknas, uppdatering av hemsidan etc.). Tisdag den 28 mars hade vi nöjet att delta i den utbildning som Ragnhild Åkerstedt levererade om arbetet med barn som har blivit utsatta för våld i hemmet. Hon presenterade två metoder som hon använder. En var lekterapi och den andra var trappmetoden. Trappmetoden är en behandling som sträcker sig över en lång tid. Den 29: e hade vi en annan intressant träning om arbetet med invandrarbarn som befinner sig mitt i två härdar – deras föräldrars seder, traditioner och övertygelser och det moderna samhället där de flydde från krig. Denna fråga är särskilt relevant idag när länder accepterar flyktingar från Syrien och vill hjälpa familjer men har tusentals frågor eftersom det är en ny utmaning för våra samhällen. Således omfattade denna utbildning inte bara arbete med barn och våld mot dem utan också ett annat perspektiv – arbetet med invandrare. Den 30: e har vi alla kommit överens om den slutliga strukturen i Handboken för vuxenutbildare och har också kommit överens om vilken princip som ska följas när vi sammanställer exempel som vi finner användbara och värda att nämna för andra. Vi hoppas kunna utarbeta Handbok för god praxis i början av juni 2017. Vi delar det på vårt projekt och partners webbplatser.

 


Kick-off möte i Litauen!

Projektets första möte planeras 12-13 i Šiauliai, Litauen.

Partners från Island, Sverige och Norge kommer officiellt att starta projektet. Projektets preliminära dagordning:

Partnersamtal (dag 1):

1.1 Kick-off möte. Avtal undertecknat, ansvar delat, handlingsplan överens

1.2 Korta presentationer av varje partner om deras organisationer och arbetet

1.3 Dela, diskutera statusöversynen av situationen och arbeta i vart och ett av de deltagande länderna med förövare, offer för våld

1.4 Diskussion och beslut om webbsidan (WP6) – design och funktionalitet, Google Drive för att lagra och dela dokumenten bland partner

1,5. Kommande aktiviteter i projektet (nästa möte och utbildning, organisering av lokala träningsverkstäder för vuxenutbildare, samling av exempel på bästa praxis);

1,6. Utvärdering av mötet.

Utbildning (dag 2):

1,7. ZISPB-utbildning på sitt arbete med förövarna.

 


Våld förekommer i alla samhällen och det är en utmaning möter i varje land och kultur. EUROPEISKA UNIONENS BYRÅ FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER utförde en undersökning i 28 EU-länder under 2014 som visar att 32% av kvinnorna i Sverige har utsatts för fysiskt och / eller sexuellt våld eller hot av en tidigare partner sedan 15 år en undersökning om våld mot kvinnor utförs av University of Islands ICE-CCFR forskning och läroanstalt på uppdrag av socialministeriet i 2010, kom fram till att 22 procent av kvinnorna i Island hade varit föremål för våld i en nära relation till någon gång efter 16 års ålder. i Litauen undersökningar visar att 63,3% av de litauiska kvinnorna har utsatts för manligt fysiskt eller sexuellt våld eller hot efter deras 16-årsdag. Så, de nordiska och baltiska länderna delar samma utmaningar i denna fråga. Det är fortfarande en stor utmaning för det moderna samhället eftersom det i många fall handlingar missbruk inte rapporteras, kvinnor upplever kontinuerlig emotionella, fysiska och andliga lidande, män fortsätter sin destruktiva beteende. I de flesta EU-länder, tills relativt nyligen våld ansågs vara en privat angelägenhet där staten spelade endast en begränsad roll. Det är bara sedan 1990-talet att våld mot kvinnor (alla former) har blivit en grundläggande fråga rättigheter.

Effekterna av våld inom familjen är breda, påverkar individen upplever övergrepp, barn som utsätts för våld och samhället i stort. DV ont djupt inne och kan lämna bestående psykiska och känslomässiga ärr, som har stor inverkan på framtida liv, fungera i samhället. Olika strategier skapas för att ta itu med detta problem. Tjänsterna skapats för att hjälpa offren för DV, ändra beteendemönster hos perpetrators.Usually är dessa tjänster utspridda och hjälp finns tillgänglig för enskilda individer. Ett tillvägagångssätt för att tillämpa helhetssyn för att arbeta med alla stora partierna i DV sällan används. Verkligheten är också att det finns skeptiker som inte tror att det är nödvändigt att arbeta med förövare, att de måste straffas, skild från den misshandlade. Men det finns bevis på att metoden partners stöd är fördelaktigt. Till exempel i Storbritannien ”Domestic Violence Intervention Project” är genomförandet av programmet att arbeta med gärningsmän, kvinnor och barn som upplevt våld och deras resultat visar att förekomsten av upprepade viktimisering har minskat med 89%, även frekvensen och svårighetsgraden av fysiskt våld och känslomässiga övergrepp, vissa män upphör fysiskt våld helt (70% av kvinnorna uppgav att de upplevde ingen ytterligare våld eftersom deras engagemang i tjänsten), bestående förbättringar hos kvinnor och barns säkerhet uppnås (t ex 78% av hänvisa socialarbetare bedöms att barn var mycket säkrare) och barn har möjlighet att stanna säkert med sina familjer i stället för att ange den offentliga vården. Så vi är övertygade om att i syfte att uppnå en hållbar och långsiktig resultat är det nödvändigt att arbeta inte bara med offer för våld, men också förövarna. Men för att ge kvalitet komplex hjälp det är nödvändigt att förbättra kompetensen hos de vuxenutbildare som arbetar inom detta område.

As a consequence of that, we built up a consortium with different experience to face this challenge. VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, the project coordinator from Lithuania, implements the training programme “Correction of Violent Behaviour” on the regional level. The aim of this programme is with the help of various intervention models to change the destructive behaviour of violent men, violent reactions and in this way help to protect the victim from repeated aggression. The partners from Iceland Solstafir are experienced in providing counselling, support women who experienced domestic violence, suffered from sexual violence. They have methods and mental tools to help the victims to regain their former strength. Partners from Sweden BIIA resource centrum also has strategies to work with children who experienced DV. Folkenuniversitetet (FU) from Norway have great experience in training programme preparation for adult learners.